• Tuyển dụng

(Phú Mỹ 3) Kỹ sư quản lý chất lượng- An toàn- Sức khỏe- Môi trường| QHSE Staff

Do nhu cầu mở rộng sản xuất, hiện đang cần tuyển dụng vị trí sau:

Nhân viên chất lượng -  An toàn- Sức khỏe- Môi trường/ QHSE Staff: 01 vị trí

1. Mô tả công việc:

- Translating document from English into Vietnamese and reverse.

Dịch các tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.

- Making training plan, report concerning to safety & 5S, license, etc…

Lập kế hoạch đào tạo, báo cáo về an toàn, “5S”, giấy phép …

- Make and monitor graph/ drawing for analysis data statistic from ASP & FS.

Lập và giám sát biểu đồ/ bản vẽ về thống kê dữ liệu phân tích của nhà máy tách khí và trạm nạp.

- Making Certificate of Quality, Certificate of Analysis à Issue to customers.

Làm giấy chứng nhận chất lượng/ phân tích à ban hành cho khách hàng.

- Summarizing daily report --> Report --> Making plan for next week.

Tổng kết báo cáo hàng ngày à báo cáo à lập kế hoạch cho tuần tới.

- Secretary for Safety Committee.

Thư ký cho ban an toàn.

- In charge of ISO System of QAD

Chịu trách nhiệm về hệ thống ISO của phòng Quản lý chất lượng - an toàn – sức khỏe – môi trường.

 

2. Yêu cầu:

- College/ University Degree related Major

Bằng Cao đẳng/ Đại học có liên quan đến công việc

- Knowledge of Chemistry/ có kiến thức về Hóa học

- Basic knowledge of electrical, mechanical, safety & 5S.
Kiến thức cơ bản về điện, cơ khí, an toàn và “5S”

- Knowledge of Analyzer and its calibration as well as chemistry process
Kiến thức về máy phân tích, hiệu chỉnh và các quá trình hóa học.

- Knowledge of ISO 9001:2008, OHSAS
Kiến thức về ISO 9001:2008, OHSAS

- English (Speaking/ writing/ listening & daily communication)
Tiếng Anh (nói/ viết/ nghe và giao tiếp hàng ngày)

 


Candidate Information :