• Tuyển dụng

(Phú Mỹ 1- BRVT) Kỹ sư Điện- Điện tử- Thiết bị đo lường/ Electrical/ Electronic/ Instrumentation Engineer

Do nhu cầu mở rộng sản xuất hiện đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau:

Kỹ sư Điện: 01 vị trí

Mô tả công việc: 

-Maintain/ Implement/ Improve maintenace jobs for electrical/instrument following maintenance manual.

Duy trì/ thực hiện/ cải tiến các công việc bảo trì về điện/ thiết bị đo lường theo sổ tay bảo trì.

Confers with engineers and other personnels to resolve system malfunction.

Bàn bạc với các kỹ sư và nhân viên khác để giải quyết sự cố hệ thống.

Support maintenance jobs for all factory’s electrical/instrumentation equipment such as HV switchgear/transmitter, distributor, etc. à Report & keeping records

Hỗ trợ công việc bảo trì về điện/ thiết bị đo lường cho toàn nhà máy như thiết bị đóng ngắt/ bộ chuyển đổi, bộ phân phối … à báo cáo và lưu trữ hồ sơ.

Support periodic checking/ calibration/ verify all electrical/instrument equipment as listed in the maintenance schedule.

Hỗ trợ kiểm tra/ hiệu chỉnh/ kiểm định định kỳ tất cả các thiết bị điện/ dụng cụ đo lường theo kế hoạch bảo trì.

Support checking spare parts stock  and update monthly, yearly.

Hỗ trợ kiểm tra thiết bị dự phòng trong kho và cập nhật danh sách các thiết bị đó hàng tháng, hàng năm.

Support daily checking all the situation of the ASP à Checking operation data à Analysis report à Report/ action.

Hỗ trợ kiểm tra hàng ngày tình trạng hoạt động của nhà máy tách khí à kiểm tra dữ liệu vận hành à báo cáo phân tích à Báo cáo/ xử lý.

Responsible for DCS maintenance and management (setting up data, alarms, etc, making back ups for DCS periodically, stop/ restart the DCS computer to refresh the memory, cleaning out the computer every 6 months during plant stopping).

Chịu trách nhiệm bảo trì và quản lý DCS (cài đặt dữ liệu, báo động, dự phòng định kỳ, dừng/ khởi động DCS để làm mới bộ nhớ, vệ sinh DCS 6 tháng/lần khi nhà máy tạm ngừng).

Contact/ Negotiate with vendors/ suppliers for spare parts.

Liên hệ/ đàm phán với nhà cung cấp về thiết bị dự phòng.

Have same responsibility and authority as store keeper when store keeper is not available.

Có trách nhiệm và quyền hạn ngang với Thủ kho khi Thủ kho vắng mặt.

Yêu cầu:

- University Degree/ Bằng cấp Đại học

- Electrical Major/ Ngành Điện

- At least 1 years in related work

  Ít nhất 1 năm kinh nghiệm về công việc liên quan

- Knowledge of machines and tools (Including uses, repair & maintenance)

Kiến thức về máy móc, thiết bị (bao gồm cách sử dụng, sửa chữa và bảo trì, bảo dưỡng).

- Knowledge of Electrical/ instrumentation and automation

Kiến thức về điện/ thiết bị đi lường và kỹ thuật tự động

Knowledge of Chemistry, Mechanic and safety

Kiến thức cơ bản về hóa học/ cơ khí và an toàn

- English skill ( B level at least). Can read/ understand technical document

Tiếng Anh (ít nhất trình độ B). Có thể đọc hiểu tài liệu kỹ thuật

- Computer skill/ Kỹ năng vi tính: Work, Excel, Power Point, Auto CAD, Access

 


Candidate Information :