• Tuyển dụng

(Phú Mỹ 1- BRVT) Kỹ sư Cơ khí/ Mechanical Engineer

Do nhu cầu mở rộng sản xuất hiện đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau:

Kỹ sư Cơ khí: 01 vị trí

Mô tả công việc: 

- Maintain/ Implement/ Improve maintenace jobs for machines following maintenance manual.
Duy trì/ thực hiện/ cải tiến các công việc bảo trì theo sổ tay bảo trì.

- Confers with engineers and other personnels to resolve system malfunction.
Bàn bạc với các kỹ sư và nhân viên khác để giải quyết sự cố hệ thống.

- Support maintenance jobs for all factory’s equipment such as generator, motors, pumps, HV switchgear/ transmitter, distributor, etc. à Report & keeping records.
Hỗ trợ công việc bảo trì về cơ khí cho toàn nhà máy như máy phát điện, động cơ, bơm, thiết bị đóng/ ngắt bộ chuyển đổi, bộ phân phối … à báo cáo và lưu trữ hồ sơ.

- Support periodic checking/ maintenance all equipment as listed in the maintenance schedule.
Hỗ trợ kiểm tra/ bảo trì định kỳ tất cả các thiết bị theo kế hoạch bảo trì.

- Support checking spare parts stock and update monthly, yearly.
Hỗ trợ kiểm tra thiết bị dự phòng trong kho và cập nhật danh sách các thiết bị đó hàng tháng, hàng năm.

- Support daily checking all the situation of the ASP & H2 plant à Checking operation data à Analysis report à Report/ action.
Hỗ trợ kiểm tra hàng ngày tình trạng hoạt động của nhà máy tách khí và dây chuyền H2à kiểm tra dữ liệu vận hành à báo cáo phân tích à Báo cáo/ xử lý.

- Contact/ Negotiate with vendors/ suppliers for spare parts.
Liên hệ/ đàm phán với nhà cung cấp về thiết bị dự phòng.

- Have same responsibility and authority as store keeper when store keeper is not available.
Có trách nhiệm và quyền hạn ngang với Thủ kho khi Thủ kho vắng mặt.

Yêu cầu:

University Degree/ Bằng cấp Đại học

- Mechanical Major/ Ngành Cơ khí

- At least 1 years in related work

  Ít nhất 1 năm kinh nghiệm về công việc liên quan

- Knowledge of machines and tools (including uses, repair & maintenance)

  Kiến thức về máy móc và thiết bị ( bao gồm cách sử dụng, sửa chữa và bảo trì)

- Knowledge of the practical application of engineering science & technology

  Kiến thức về các ứng dụng thực tiễn về khoa học kỹ thuật & công nghệ

- Knowledge of Mechanic and machinery

  Kiến thức về cơ khí, máy móc

- English skill (B level at least). Can read/ understand technical document

  Tiếng Anh ( ít nhất trình độ B) có thể đọc hiểu tài liệu kĩ thuật

- Computer skill/ kỹ năng vi tính: work , Excel, Power Point, Auto CAD, Access


Candidate Information :