• Tuyển dụng

(Phú Mỹ 1- BRVT) Đội trưởng bảo trì Cơ khí/ Team leader ( Mechanical)

Do nhu cầu mở rộng sản xuất hiện đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau:

Đội trưởng bảo trì Cơ Khí: 01 vị trí

Mô tả công việc: 

 1. Doing planned mainteanance jobs, maintenance job under Sub Section Leader of Maintenance instruction/ requirement as well as checking & find out what equipment need maintenance and report to section leader of mainteance to take action.
  Làm công việc bảo trì theo kế hoạch và công việc bảo trì dưới sự hướng dẫn/yêu cầu của Phó bộ phận bảo trì cũng như kiểm tra, phát hiện các thiết bị cần bảo trì và báo cáo cho Trưởng bộ phận.
 2. Request to purchase necessary tools, materials, … for maintenance according to leader of maintenance's requirement
  Mua các dụng vụ, vật liệu,... cần thiết cho bộ phận bảo trì theo yêu cầu cảu Trưởng Bộ phận bảo trì
 3. Plan on human resource & timing for each maintenance job.
  Lập kế hoạch về nhân sự và thời gian cho từng công việc bảo trì được giao
 4. Doing and training for staff on maintenance works
  Thực hiện và đào tạo nhân viên công việc bảo trì
 5. Supporting piping work for Customers' project.
  Hỗ trợ việc làm đường ống cho khách hàng
 6. Doing PCCC issues under supervising of HSE.
  Thực hiện PCCC dưới sự giám sát của bộ phận Quản lý  An toàn- Sức khỏe- Môi trường.
 7. Others under Company Management's instruction, if any
  Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo công ty, nếu có.

Yêu cầu:

- College/ University Degree

  Bằng cấp Cao Đẳng/ Đại học

- Mechanical Major/ Ngành Cơ khí

- Knowledge of machine, tools and the practical application of engineering science & technology

  Kiến thức về máy móc và thiết bị/ công cụ và ứng dụng công nghệ và kỹ thuật

- At least 1 ~ 2 years in related work

  Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm về công việc liên quan

 


Candidate Information :