• Tuyển dụng

(Hà Nội) Phó phòng Kinh Doanh/Deputy Sales & Marketing Manager

Job Description:

 1. Manage and Control sale team achieving sale target, sale budget and sale plan : Sale volume, Revenue and Gross profit, suggests appropriate improvements to sale executives

Quản lý và kiểm soát đội kinh doanh đạt ngân sách bán hàng : Sản lượng, Doanh thu và lợi nhuận gộp, đưa ra các ý kiến cố vấn cho nhân viên kinh doanh cải thiện kết quả công việc.

 1. Working with sale team to establishes sales objectives by forecasting and developing annual sales budget for North area. Projecting expected sales volume , sale revenue, and gross profit for existing and new customers. Lead the sale team to achieve area sales target

Phối hợp với đội kinh doanh thiết lập mục tiêu kinh doanh thông qua việc dự đoán và xây dựng ngân quỹ kinh doanh hàng năm cho khu vực Miền Bắc. Dự tính lượng bán, doanh thu và lợi nhuận cho khách hàng hiện tại và tiềm năng. Dẫn dắt đội bán hàng đạt chỉ tiêu kinh doanh đề ra.

 1. Support to SM to establish job ọbjectives, planning, monitoring, appraising, and reviewing job contributions;

Hỗ trợ cho trưởng phòng kinh doanh thiết lập mục tiêu công việc, lên kế hoạch, giám sát, đánh giá và xem xét kết quả thực thi công việc.

 1. Supervising, coaching, training, orienting, supporting and evaluating all Sales staffs (Include Internal and external sections).

Giám sát, huấn luyện , đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ và đánh giá tất cả các nhân viên kinh doanh ( bao gồm cả bộ phận bán hàng nội bộ và bán hàng bên ngoài).

 1. Explore potential customers and market for industrial gas and related equipment.

    Khai thác khách hàng tiềm năng, thị trường tiềm năng cho các sản phẩm và thiết bị ngành khí CN

 1. Build, develop cooperation with partners , generate customer source. Maintain a good relationship with Industrial Zone Management authorities and other government authorities to approach with an information source on the big investment project and new investments.

Approach  and implement bidding plans for potential projects that demand industrial gas, related equipment and system

   Tạo dựng, phát triển quan hệ đối tác, tạo nguồn khách hàng. Giữ quan hệ tốt với các Ban quan lý các KCN và các cơ quan chính phủ khác để tiếp cận với nguồn thông tin về các dự án đầu tư lớn và các dự án đầu tư mới.

   Tiếp cận và triển khai dự thầu các dự án tiềm năng có nhu cầu sử dụng khí công nghệp, thiết bị và hệ thống cung cấp khí công nghiệp.

 1. Direct, review and proceed activities in Sales and Marketing Department

Hướng dẫn, xem xét và thúc đẩy các hoạt động của phòng Kinh doanh và Thị  trường.

 1. Check quotations, proposals, taking-over minutes if any and submit to manager/GM/director for approval
  Kiểm tra các bản báo giá, đề xuất giá, biên bản bàn giao,nếu có và trình lên trưởng phòng/giám đốc để phê duyệt. 
 2. Monitor customer preferences to determine focus of Sales efforts

Theo dõi nhu cầu của khách hàng để xác định trọng tâm nỗ lực trong bán hàng.

 1. Take care of key-clients
  Chăm sóc khách hàng mục tiêu.
 2. Advise dealers on company policies and operating procedures to ensure the effectiveness of business
  Tư vấn cho khách hàng về chính sách công ty và các quy trình vận hành để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
 3. Cooperate with other department to resolve customers’ complaint regarding product and services
  Phôi hợp với các phòng ban để giải quyết mọi than phiền của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ.
 4. Co-work with customer service department to Control and  maintain after sale service activities such as trouble shooting, periodical maintenance, safety training, and satisfy  others requirements from customers.

Phối hợp với bộ phận dịch vụ khách hàng kiểm soát và duy trì các hoạt động dịch vụ sau bán hàng như xử lý sự cố, bảo trì định kỳ, đào tạo về an toàn cho khách hàng và thỏa mãn các yêu cầu khác của khách hàng.

 1. Supervise Internal sale section to manage and control investment assets and equipment belongs to the sale team (including company asset, such as Storage tank,  cylinders, LGC, etc.…)

Giám sát bộ phận bán hàng nội bộ kiểm soát và  quản lý danh sách vật liệu và thiết bị thuộc bộ phận sale ( bao gồm cả tài sản công ty như bồn chứa , chai chứa khí, LGC, e.t.c…)

 1. Review all Sales reports and submit solutions to improve working efficiency and maximize company profit.

 Xem xét tất cả các báo cáo kinh doanh và đề xuất các giải pháp cải tiến giúp nhân viên kinh doanh nâng cao  năng suất làm việc và tối đa lợi nhuận công ty.

 1. Represent company at trade association meeting to promote products
  Đại diện công ty tham gia các cuộc họp hội liên hiệp ngành để quảng cáo sản phẩm.
 2. Supervise Sales ISO system
  Giám sát hệ thống ISO của phòng Kinh doanh.
 3. Establish and Implementing marketing strategies, analyzing market trends and up-date market situation. Contributing sales and market information and submit  the recommendations to strategic plans and support to management board to establish and reviews middle term, long term sale stratergy.

Xây dựng và thực hiện chiến lược thị trường, phân tích xu  hướng phát triển của thị trường và cập nhật dung lượng thị trường. Cung cấp các thông tin liên quan đến bán hàng và thị trường, đệ trình các đề xuất liên quan đến hoạch định chiến lược bán hàng trung hạn và dài hạn.

 1. Supporting to Sale Manager/General Manager to accomplish human resource objectives of sales department by recruiting, selecting sale  employees.

Hỗ trợ trưởng phòng/giám đốc kinh doanh hoàn thành các mục tiêu liên quan tới nguồn nhân lực của  phòng kinh doanh thông qua việc tuyển dụng, lựa chọn nhân viên kinh doanh phù hợp

 1. Other urgent, relevant issues
  Các công việc liên quan khẩn cấp khác.
 

Requirements:

Bachelor degree in business administration or a related field
Strong social networking skill
Strong ability to approach directly with decision maker
Strong business sense and industry expertise
Proven ability to drive the sales process from plan to close
Excellent mentoring, coaching and people management skills
Successful previous experience as a sales representative or sales assistance, consistently meeting or exceeding targets
Demonstrated ability to communicate, present and influence credibly and effectively at all levels of the organization

* Characters: 

Open mind, customer oriented, positive thinking, perseverance, decisive, studious.

Opportunities:
13th month salary - 12 days for Annual Leave, 3 days for Summer Leave
Opportunity to practice English and Japanese
Get closer to clearly navigated career development plan for the future
Opportunity in hand to be nominated for training courses in Taiyo Nippon Sanso Corporation
in Japan and South East Asian countries.
Opportunity to strengthen special sales skills and other soft skills for your personal growth,
joining Sales team and sharing knowledge with experienced leading experts.
To be promoted to a higher position

Working Conditions:
Attractive bonuses based on actual company performance.
Friendly & dynamic working environment
Join Yearly Company trip and Year-end Party.

Candidate Information :